Chịu nhiệt 600oC (1 thành phần)

0818 21 22 26 0818 21 22 26