Tính toán lượng sơn

Lưu ý: Sử dụng dấu "." để phân biệt hàng thập phân
Diện tích Nền nhà xưởng

1


2Diện tích Tường nhà xưởng

1


2Trừ diện tích Không sơn

1


2Lớp sơn
(Định mức lấy theo lý thuyết: 10 m2 / 1kg (lít) / 1 lớp)
kg Sơn Lót
kg Sơn Phủ
0818 21 22 26 0818 21 22 26